Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 362
Lượt truy cập trong tuần: 2321
Lượt truy cập trong tháng: 2321
Lượt truy cập trong năm: 101961
Tổng số truy cập: 180017

AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

28/3 - KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 – 28/3/2021)
Ngày đăng 17/03/2021 | 15:20  | Lượt xem: 400

28/3 - KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 – 28/3/2021)

Từ khi được ra đời, Đảng ta đã chủ trương “vũ trang cho công nông”, tổ chức tự vệ công nông để chống lại địch khủng bố, đàn áp quần chúng lúc đấu tranh. Vào ngày 28/3/1935, tại Đại hội lần thứ nhất, Đảng ta đã ra nghị quyết về “công nông tự vệ đội”, các đội tự vệ công nông mang tính chất là những tổ chức vũ trang quần chúng ra đời. Đây cũng là một trong những cơ sở đầu tiên hình thành tư tưởng và quan điểm quân sự của Đảng tại thời kỳ đầu mới thành lập. Với ý nghĩa lịch sử ấy, Nhà Nước đã quyết định lấy ngày 28 tháng 3 hằng năm là ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ toàn quốc.

Sau khi độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng Dân quân tự vệ trong cả nước tiếp tục có bước phát triển mới về cả chất lượng và số lượng. Tổ chức biên chế gọn hơn nhưng chất lượng tổng hợp được nâng cao, từng bước đổi mới nội dung huấn luyện và phương thức hoạt động. Việc xây dựng Dân quân tự vệ ngày càng được gắn chặt với cơ sở vững mạnh toàn diện, thế trận khu vực phòng thủ chuyển biến mạnh mẽ vào nhiệm vụ hoạt động. Đồng thời, lực lượng dân quân sẽ chiến đấu trị an ở cơ sở, góp phần tích cực cùng quân dân trên cả nước để từng bước làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giúp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Dân quân tự vệ có 7 nhiệm vụ chính đó là:

1. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở, phối hợp cùng các đơn vị bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển và lực lượng khác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam.

2. Phối hợp với các đơn vị công an nhân dân, quân đội nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà Nước.

3. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, các hội thi, hội thao, diễn tập.

4. Tham gia các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của các cấp có thẩm quyền.

5. Phòng, chống và khắc phục các hậu quả thảm họa, sự cố, dịch bệnh, thiên tai, cháy, nổ… theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối và quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước về quốc phòng an ninh.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng quy định của pháp luật.
Ý nghĩa của ngày Dân quân tự vệ 28 tháng 3

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, là thành phần cơ bản của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, có ý nghĩa vô cùng to lớn đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là dịp quan trọng để cả nước kỷ niệm và đề cao vai trò to lớn của lực lượng Dân quân tự vệ với nhiều hoạt động khác nha.